Politiikasta

Miksi Politiikka?

Olen seurannut politiikkaa aina kiinnostuksella ja koska olen saanut ekonomistin koulutuksen, erityisesti olen kiinnostunut talous- ja elinkeinopolitiikasta – ts. miten Suomi ja Pirkkala pystyvät tarjoamaan yrityksille elinvoimaiset toimintamahdollisuudet – ja siten myös tarjoamaan hyvät toimeentulon edellytykset kunnalle ja kuntalaisille.

Toisaalta olen myös kiinnostunut ymmärtämään, miten kunta ja kunnallinen päätöksenteko toimii. Toki yritän myös vaikuttaa asioihin, joita pidän tärkeinä.

Poliittiset Luottamustoimeni

Puoluekannaltani olen Kokoomuslainen.

Poliittisia Tavoitteitani

Pitkäjänteistä politiikkaa

On tärkeää muistaa, että nykyiset päätökset määrittävät hyvin pitkälle kuntamme tulevaisuuden. Kunnallisessa päätöksenteossa päätöksenteon vaikutusten arviointi ei saa olla lyhytnäköistä.


Ei veronkorotuksia – ostovoima säilytettävä

Markkinataloudessa yksityisten ihmisten ostovoimalla on merkittävä rooli taloudellisessa toimeliaisuudessa. Verot ja veronkorotukset kaventavat tätä ostovoimaa ja laskevat taloudellista toimeliaisuutta. Kunnallisten päättäjien tulee varmistaa, että kunnallisverot käytetään kunnassa tehokkaasti ja että kunnallisveron asettama verotaakka yksittäiselle veronmaksajalle pysyy kohtuullisena.


Sosiaali- ja terveyspalvelut turvattava pirkkalalaisille myös jatkossa

SoTe eli Sosiaali- ja Terveydenhuollon Palvelurakenneuudistus ei toteutunut edellisellä hallituskaudella. On kuitenkin selvää, että SoTe rakenteita ja toimintamalleja tullaan ennenpitkää muuttamaan. Aika näyttää, miten tulevat hallintorakenteet pystyvät varmistamaan yksittäisen kuntalaisen terveydenhuoltopalveluiden saatavuuden, edullisuuden ja laadun. Kunnallisten päättäjien tulee pyrkiä toimimaan kunnan ja kuntalaisten edunvalvojina ja varmistaa, että palvelut turvataan.


Kunnan maltillinen kasvu nykyisten kuntalaisten etu

Pirkkalan kunta on viime vuosina kasvanut erittäin voimakkaasti väkimäärältään. Kunnan kasvu ei kuitenkaan saa olla itseisarvo – nykyisten kuntalaisten mielipidettä tulee kunnioittaa. Jos nopea kasvu vaarantaa nykyisten kuntalaisten palvelujen saatavuuden ja laadun – esimerkiksi päivähoidon ja koulutuksen sekä virkistysalueiden osalta, tulee kunnan pohtia kasvupolitiikkaansa.


Perus- ja lukiokoulutuksen tasosta huolehdittava – profilointia ja digitaitoja

Eräs kunnan perustehtävistä nyt ja tulevaisuudessa on perus- ja lukiokoulutuksen järjestäminen. Pirkkalassa nämä asiat on perinteisesti hoidettu erinomaisesti, mutta joitakin asioita on hyvä kehittää. On hienoa, että Pirkkalaan valmistuu nyt uusi lukiorakennus asianmukaisine tiloineen. Viime vuosina noin puolet Pirkkalan lukioikäisistä on käynyt lukiota toisella paikkakunnalla – erityisesti Tampereella. Toivottavasti uusi lukiorakennus muuttaa tätä suhdetta niin, että yhä useampi kävisi lukionsa kotipaikkakunnallaan. Tämä vaatii asianmukaisten tilojen lisäksi tietysti myös panostusta opetuksen laatuun. Monet menestyksekkäät lukiot esimerkiksi Tampereella ovat profiloituneet – Pirkkalan lukionkin tulisi pohtia, miten se haluaisi profiloitua ja mitä erityisalueita korostaa opetustarjonnassaan.

Digitaidot ovat tärkeä osa kansalaisten osaamista. Toisaalta, digitaalisuus, ohjelmistot ja tietotekniikka ovat alueita, joilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaajia työelämässä. Kuten monella muullakin osa-alueella, esimerkiksi ohjelmoinnin oppiminen vaatii runsaasti harjoittelua – ja mitä nuorempana perusteet oppii, sitä helpompi on omaksua monimutkaisempia asioita vanhempana. Meidän vanhempien tulisi huolehtia siitä, että näitä tärkeitä taitoja opetetaan riittävästi kouluissamme.


Yrittäminen ja työllistäminen turvattava jatkossakin

Ehkä tärkein keino, jolla kunta pystyy vaikuttamaan suoraan elinkeinotoiminnan vilkkauteen alueellaan on kaavoitus ja tonttipolitiikka. Pirkkalan kunta on viime vuosina pystynyt menestyksekkäästi hyödyntämään keskeistä sijaintiaan kaavoittamalla ja myymällä runsaasti tontteja kaupan alan ja teollisuuden yrityksille. Nämä yritykset tuovat työtä kuntalaisille ja verorahoja kuntaan. On tärkeää, että yritysten ja yritystoiminnan edellytyksistä huolehditaan myös tulevaisuudessa.


Lentoaseman toimintaa kehitettävä aktiivisesti

Pirkkalan lentoaseman toiminta on ollut valitettavasti mollivoittoista viime vuosina. Erityisesti Ryanairin vuorojen väheneminen on hiljentänyt lentoasematoimintaa Pirkkalassa. Syynä tähän tietysti ollut matkustajamäärien lasku, mikä on johtunut ensisijaisesti yleisen taloustilanteen heikkenemisestä Suomessa ja Pirkanmaalla. Nyt, kun näyttäisi siltä, että talouskasvu on viriämässä, meidän tulee aktiivisesti pyrkiä siihen, että myös lentoaseman toiminta kasvaa ja kehittyy. Uusien lentovuorojen ja liikenneyhteyksien kehittäminen Pirkkalan lentoasemalle ovat tärkeitä kehityskohteita.


Kolmannen sektorin toimintaedellytykset varmistettava – tuottaa hyvinvointia kuntalaisille

Kun mietimme kunnan alueella tarjottavia palveluita, meidän ei tule unohtaa kolmatta sektoria. Monet käyttämistämme palveluista ovat itse asiassa yhdistysten ja seurojen järjestämiä. Esimerkiksi Pirkkalassa toimii monta urheiluseuraa, joiden tarjoamia urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia hyödyntävät lukemattomat lapset ja nuoret. Veronmaksajien kannalta kolmannen sektorin tarjoamat palvelut ovat erittäin edullisia – perustuuhan monen yhdistyksen ja seuran toiminta hyvin pitkälti vastikkeettomaan vapaaehtoistoimintaan. Kunnan päättäjien tulisi edistää näiden yhdistysten ja seurojen toimintaa muun muassa tarjoamalla asianmukaiset erikoistilat näiden käyttöön. Esimerkkinä jäähalli, minkä toimintakunnosta tulee huolehtia, jotta seuratoiminta Pirkkalassa voi jääurheilun osalta jatkua. Myös seurojen ja yhdistysten toiminnan tukeminen esimerkiksi avustusten muodossa on tärkeää – tukemisen painottuessa yhdistyksiin ja seuroihin, joilla on merkittävää toimintaa esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön osalta.


Vanhusten palveluista huolehdittava

Vaikka Pirkkala onkin kasvava kunta ja täällä asuu paljon lapsiperheitä, on Pirkkalassa myös runsaasti ikääntyvää väestöä. Velvollisuutemme on huolehtia, että Pirkkalan kunnan alueella on toimivat vanhusten palvelut.


Kunnan identiteetti tärkeää itsenäisyydelle

Kun haluamme pitää Pirkkalan itsenäisenä kuntana, on tärkeää huolehtia siitä, että Pirkkalalla on oma, selkeä identiteettinsä, jonka myös kuntalaiset tunnistavat ja johon he samaistuvat.