Pirkkalan puolueet Ylen vaalikoneessa – arvo- ja asiakysymysten yhteensopivuus

 

Nyt kun vaalit on käyty ja uusi valtuusto valittu, valtuusto on valinnut pormestarin ja muutkin luottamusmiespaikat jaettu, on ehkä turvallista palata vielä hetkeksi vaaleihin ja nimenomaan Pirkkalan kuntavaalien eri puolueiden ehdokkaiden Ylen vaalikoneesen antamien arvo- ja asiakysymysten vastausten yhteensopivuuteen.

Kaikillahan meillä on ennakkokäsityksemme siitä, mitkä puolueet ovat arvoissaan ja asiakysymyksissään lähimpänä toisiaan – ja toisaalta, mitkä kauimpana toisistaan. Selvittääkseni asian todellisen tilan tein hieman data-analyysiä asiaan liittyen, koska Yle ystävällisesti julkaisee vaalikoneen vastaukset sellaisessa muodossa, että sitä on suhteellisen helppo käsitellä.

Yle Vaalikone - Pirkkala - perustiedot

Kysymyksiä vaalikoneessa oli 33 kappaletta. Ylen vaalikoneessa oli vastaukset saatavilla 99 Pirkkalan ehdokkaalle – kaiken kaikkiaan ehdokkaita vaaleissa Pirkkalassa oli 149 ehdokasta.  Kaikista eniten vastanneita ehdokkaista oli suhteellisesti Vihreillä ja kaikkein vähiten Kristillisdemokraateilla. Puolueen sisäinen hajonta sarakkeessa on pyritty mittaamaan ja kuvaamaan, kuinka suuri hajonta vastauksissa kysymyksiin oli kunkin puolueen sisällä. Mitä suurempi luku, sitä suurempi hajonta vastauksissa – ts. saman puolueen ehdokkaat olivat eri mieltä asioista. Mitä pienempi luku, sitä pienempi hajonta vastauksissa – ts. saman puolueen ehdokkaat olivat samaa mieltä asioista. Kaikkein suurinta hajonta vastauksissa oli Kokoomuksen ehdokkailla – tosin ero Keskustaan oli tässä mielessä hyvin pieni. Kaikkein yhdenmukaisimmat vastaukset olivat Kristillisdemokraattien edustajilla – tähän varmasti vaikutti kuitenkin myös se, että vaalikoneen vastaukset olivat saatavilla vain kolmelle ehdokkaalle yhdestätoista.

Alla näkyvässä kuvassa on sitten pyritty mittaamaan ja kuvaamaan puolueiden vastausten yhteensopivuutta – ts. miten lähellä kunkin puolueen ehdokkaiden vastaukset ovat olleet toisten puolueiden ehdokkaiden vastausten kanssa. Kuvassa puolueet on esitetty matriisimuodossa – kun valitaan sarakkeelta ja riviltä jokin puolue, saadaan näiden risteymäkohdassa sitten lukema puolueiden yhteensopivuudelle Ylen vaalikoneen vastausten suhteen. Mitä pienempi luku – sitä yhteensopivampia vastaukset ovat olleet. Mitä suurempi luku – sitä erilaisempia vastaukset ovat olleet. Vaakariveillä kullekin puolueelle on merkitty kaikkein yhteensopivin puolue vihreällä värillä ja epäsopivin puolue punaisella värillä.

SDPn ehdokkaiden kanssa kaikkein eniten samaa mieltä Ylen vaalikoneen arvo- ja asiakysymyksistä oli selkeästi Vihreä liitto. Kaikkein eniten vastaukset poikkesivat Kristillisdemokraattien kanssa. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että SDP oli vastauksissaan keskimäärin melko yhteensopiva kaikkien puolueiden kanssa.

Kokoomuksen tapauksessa vastaukset olivat yhteensopivimmat Keskustan kanssa. Tosin vastausten yhteensopivuus oli lähes sama myös Perussuomalaisten kanssa. Selkeämmin Kokoomuslaiset ovat eri mieltä asioista Kristillisdemokraattien ja varsinkin Vasemmiston kanssa.

Vihreän liiton vastaukset olivat siis selkeästi yhteensopivimmat SDPn kanssa. Eniten erimielisyyttä oli Kristillisdemokraatteihin. Toiseksi eniten erimielisyyttä oli suhteessa Perussuomalaisiin, tosin huomattavasti vähemmän kuin Kristillisdemokraatteihin.

Perussuomalaiset olivat lähes yhtä samaa mieltä asioista Keskustan, Kokoomuksen ja SDPn kanssa. Selkeästi eniten erimielisyyttä oli Vasemmiston ja Kristillisdemokraattien vastauksiin.

Keskustan ehdokkaat olivat eniten samaa mieltä asioista Kokoomuksen kanssa – tosin lähes sama tulos oli Perussuomalaisten kanssa. Suurin ero oli selkeästi Vasemmistoliittoon.

Kristillisdemokraatit olivat eniten yhtä mieltä asioista SDPn kanssa. Suurin ero tuli Vasemmistoon. Kristillisdemokraattien vastaukset poikkesivat keskimäärärin eniten muiden vastauksista Vasemmiston kanssa.

Ei välttämättä liene yllätys, että Vasemmisto oli eniten samaa mieltä asioista SDPn kanssa. Toisaalta, Vasemmisto näyttäa olevan melko samaa mieltä asioista myös Vihreiden kanssa. Suurin ero vastauksissa oli Kristillisdemokraattien kanssa, mutta vastaukset poikkesivat huomattavasti myös suhteessa Keskustaan, Kokoomukseen ja Perussuomalaisiin.

Yle Vaalikone - Pirkkala - vastaukset

Tällainen vaalikonevastausten analyysi ei välttämättä kerro mitään, mutta on mielenkiintoista kuitenkin seurata, mitä (jos mitään) nämä tulokset kertovat eri puolueiden yhteistyökyvystä keskenään tulevalla valtuustokaudella.

Esittelin tässä vain analyysini pääkohdat, mutta minulta löytyy myös tarkempi – jopa kysymyskohtainen analyysi, minkä voin jakaa pyydettäessä.